به دنبال رشد چشم گیر خدمات ارزیابی خسارت بیمه ای در ایران یک شرکت سوئیسی در تهران با مدیران شرکت های ارزیابی خسارت من جمله محک خسارت به جهت انتقال و ارتقا تکنولوژی به گفتگو پرداختند

IMG_20170226_184424[1]