مدیران محک خسارت

– مدیرخسارت اتومبیل آقای حمید عبدالله شاهی

photo_2017-10-13_03-38-31

 

 

-مدیر روابط عمومی آقای محمد مقدسی

photo_2017-10-13_04-08-16

-سرپرست اداره ی بازرسی و نظارت آقای مرتضی قادری

photo_2017-10-13_03-36-38

 

 

-مدیر امور مالی آقای قاسم عظیمی

photo_2017-10-13_03-39-13

 

 

-مسئول بررسی اولیه پرونده های خسارت اتومبیل خانم راحله قادری

photo_2017-10-13_03-38-45

 

 

-مدیر امور اداری خانم سعیدلو

photo_2017-10-13_03-39-23