مدارک اخذ خسارت مالی اتومبیل

راهنمای خسارت تصادف مالی اتومبیل

خسارتهای مالی شامل کلیه خسارات  مالی حداکثرتاسقف تعهدات بیمه شخص ثالث مقصر حادثه  به زیاندیدگان  قابل پرداخت می باشد در تصادف مابین اتومبیل که در تشخیص مقصر بودن  مابین طرفین اختلاف  نظر باشد ویا در صورت تصادف منجربه جرح یا فوت سرنشینان  ،می بایست با تماس به پلیس ۱۱۰ پلیس رامطلع وافسر کارشناس جهت  ترسیمی کروکی اقدام  ومقصر حادثه معرفی  وعلت تامه تصادف  را اعلام نمایید.
شرکت بیمه  (مقصرحادثه)  حداکثر تاسقف  مندرج دربیمه نامه از محل بیمه شخص ثالث  مقصر حادثه موظف به پرداخت خسارت مالی میگردد ومازاد برآن  راننده مقصرحادثه موظف به پرداخت آن می باشد.
 با ارائه کروکی ومدارک مورد نیاز  به شرکت بیمه  (خودرو مقصر)مراجعه وجهت اعلام خسارت اقدام نمایید شرکت بیمه با اعزام کارشناس ارزیاب برآورده خسارت  هزینه  بازسازی رادروجه زیاندیده  تا حداکثر سقف  تعهدات پرداخت مینمایید.لازم به ذکراست که  جهت اخذ چک ازواحد مالی بیمه  حضورصاحب سند خودرو مقصر حادثه  الزامی است درغیراینصورت باید دردفترخانه اسنادرسمی  اقدام به وکالت نمائید وبه شرکت بیمه ارائه نمایید .
نکات مهم درمورد قانون شخص ثالث
۱ . طبق ماده ۱۷ قانون اصلاحی شخص ثالث وسایط نقلیه در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
درصورت هرگونه تصادف شخص ثالث دراسرع وقت جهت مشاوره تخصصی (رایگان) با گروه کارشناسان محک خسارت واحد کارشناسی خسارت اتومبیل (جانی ومالی) تماس حاصل فرمایید عدم آشنایی با   قوانین  بیمه عواقبهای جبران ناپذیر رادربر خواهد داشت.