مدارک لازم اخذ خسارت جانی (دیه)

imagesh

یک سری تصویر برابراصل خوانا  وبرابراصل شده  پرونده متشکل قضایی با ابطال تمبر اعم از :

. کپی صورتجلسه انتظامی ۱۱۰ دربیمارستان زمان وقوع حادثه  (دارای مهر وامضاء پزشک اورژانس)

. کپی گزارشات  ومکاتبات  مقامات انتظامی ازابتدا تا انتها

. کپی کروکی   ودرصورت اعتراض کارشناسی هیئت سه نفره ، پنچ نفره، هفت نفره

.کپی اوراق بازجویی انتظامی از مقصر وزیاندیدگان ودرصورت فوت از اولیای دم متوفی

.کپی اوراق بازجویی قضایی : شورای حل اختلاف ،دادسرا، دادگاه  از مقصر وزیاندیدگان ودرصورت فوت از اولیای دم متوفی

.کپی تمامی  نظرات پزشک قانونی  درموردمجروحان ومصدومان به ترتیب تاریخ مراجعه تاخاتمه طول درمان

.درصورت فوتی:  کپی جوازدفن ومعاینه جسد  صادره از پزشک قانونی

. درصورت فوتی: گواهی فوت از اداره ثبت احوال

. کپی برابراصل رای دادگاه ودرصورت اعتراض دادنامه تجدیدنظر

مدارک   اتومبیل مقصرحادثه :کپی کارت ماشین( پشت ورو) شناسنامه وسند ،کپی بیمه نامه واصل برش (کوپن) بیمه شخص ثالث به ترتیب شماره  لازم به ذکراست درصورت تعویض پلاک  خودروکپی  فرم تعویض پلاک والحاقیه اصلاح شماره شهربانی توسط محل صدوربیمه نامه الزامی است.

مدارک  مقصرحادثه : کپی تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی وگواهینامه پشت ورو

مدارک اتومبیل زیاندیده : کپی بیمه نامه و کپی کارت خودرو پشت و رو

مدارک زیاندیدگان : تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی  ودرصورت فوت تمام صفحات فوت شده شناسنامه وکارت ملی متوفی  و گواهی حصر وراثت وکپی تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی وارثان قانونی

اصل نامه گواهی اجرای احکام کیفری مبنی برقطعی بودن رای با اعلام شماره حساب سپرده موقت دادگستری

 کپی مدارک   پرونده بالینی بیمارستان

توجه :

کپی تمامی مدارک باید خوانا   و دارای مهره برابراصل دردادگاه یا یکی ازدفاتر اسناد رسمی باشد.مدارکی که پشت ورو می باشند کپی خوانا هردو طرف الزامی است.

در صورتیکه پرونده شما فاقد یک ازمدارکهای فوق الذکر باشد مراتب را کتباً به شرکت بیمه اعلام نمائید .